Haikuns ABC
 
från F till W


Fuyoh Ginko Haibun Haiku Hokku
Kigo Kireji Kukaji Onji Renga Renso Sabi
Scifaiku Senryu Shasei Tanka Wabi